چوب نراد

فروشنده:

WW-245218

محصول در انبار می باشد و آماده ارسال می باشد

مشخصات پکینگ
عنوان محصول چوب نراد
وزن بندیل 600
نوع چوب نراد
نوع چوب نراد
درجه بندی چوب درجه دو
نوع برش لنت برش
وضعیت چوب
بسته بندی
سر برش یک سر برش
برند
محتویات پکینگ
قیمت
متراژ
تعداد
طول
عرض
ضخامت
شماره بندیل
5,187,000 تومان 5.9535 متر مکعب 105 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
1
5,187,000 تومان 5.9535 متر مکعب 105 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
2
5,187,000 تومان 5.9535 متر مکعب 105 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
3
5,187,000 تومان 6.1236 متر مکعب 90 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
4
5,187,000 تومان 6.1236 متر مکعب 90 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
5
5,187,000 تومان 6.1236 متر مکعب 90 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
6
5,187,000 تومان 5.67 متر مکعب 75 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
7
5,187,000 تومان 5.67 متر مکعب 75 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
8
5,187,000 تومان 5.67 متر مکعب 75 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
9
5,187,000 تومان 6.237 متر مکعب 75 اصله 6 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
10
5,187,000 تومان 6.237 متر مکعب 75 اصله 6 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
11
5,187,000 تومان 6.237 متر مکعب 75 اصله 6 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
12
5,187,000 تومان 5.67 متر مکعب 60 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
13
5,187,000 تومان 5.67 متر مکعب 60 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
14
5,187,000 تومان 5.67 متر مکعب 60 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
15