چوب نراد

فروشنده:

WW-245218

محصول در انبار می باشد و آماده ارسال می باشد

مشخصات پکینگ
عنوان محصول چوب نراد
وزن بندیل 600
نوع چوب نراد
نوع چوب نراد
درجه بندی چوب درجه دو
نوع برش لنت برش
وضعیت چوب
بسته بندی
سر برش یک سر برش
برند b
محتویات پکینگ
قیمت
متراژ
تعداد
طول
عرض
ضخامت
شماره بندیل
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 220 اصله 6 متر 10 سانتی متر
5 سانتی متر
1
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 220 اصله 6 متر 10 سانتی متر
5 سانتی متر
2
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 220 اصله 6 متر 10 سانتی متر
5 سانتی متر
3
5,187,000 تومان 6.84 متر مکعب 190 اصله 6 متر 12 سانتی متر
5 سانتی متر
4
5,187,000 تومان 6.84 متر مکعب 190 اصله 6 متر 12 سانتی متر
5 سانتی متر
5
5,187,000 تومان 6.84 متر مکعب 190 اصله 6 متر 12 سانتی متر
5 سانتی متر
6
5,187,000 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
7
5,187,000 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
8
5,187,000 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
9
5,187,000 تومان 6.48 متر مکعب 120 اصله 6 متر 18 سانتی متر
5 سانتی متر
10
5,187,000 تومان 6.48 متر مکعب 120 اصله 6 متر 18 سانتی متر
5 سانتی متر
11
5,187,000 تومان 6.48 متر مکعب 120 اصله 6 متر 18 سانتی متر
5 سانتی متر
12
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
13
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
14
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
15
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
16
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
17
5,187,000 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
18
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
19
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
20
5,187,000 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
21