چوب نراد

فروشنده:

WW-911045

محصول در انبار می باشد و آماده ارسال می باشد

مشخصات پکینگ
عنوان محصول چوب نراد
وزن بندیل 600
نوع چوب نراد
نوع چوب نراد یولکا
درجه بندی چوب درجه یک
نوع برش لنت برش
وضعیت چوب
بسته بندی
سر برش یک سر برش
برند web
محتویات پکینگ
قیمت
متراژ
تعداد
طول
عرض
ضخامت
شماره بندیل
5,063,500 تومان 6.53184 متر مکعب 96 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
1
5,063,500 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
2
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
3
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
4
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
5
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
6
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
7
5,063,500 تومان 5.4 متر مکعب 60 اصله 6 متر 30 سانتی متر
5 سانتی متر
8
5,063,500 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
9
5,063,500 تومان 2.52 متر مکعب 28 اصله 6 متر 30 سانتی متر
5 سانتی متر
10
5,063,500 تومان 3.1752 متر مکعب 56 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
11
5,063,500 تومان 6.6528 متر مکعب 80 اصله 6 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
12
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
13
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
14
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
15
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
16
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
17
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
18
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
19
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
20
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
21
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
22
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
23
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
24
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
25
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
26
5,063,500 تومان 1.74636 متر مکعب 21 اصله 6 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
27
5,063,500 تومان 5.31 متر مکعب 59 اصله 6 متر 20 سانتی متر
7.5 سانتی متر
28
5,063,500 تومان 0.0756 متر مکعب 1 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 5.4675 متر مکعب 81 اصله 6 متر 15 سانتی متر
7.5 سانتی متر
29
5,063,500 تومان 0.1134 متر مکعب 2 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 6.12 متر مکعب 136 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
30
5,063,500 تومان 0.09 متر مکعب 4 اصله 6 متر 15 سانتی متر
2.5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.054 متر مکعب 2 اصله 6 متر 18 سانتی متر
2.5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.03 متر مکعب 1 اصله 6 متر 20 سانتی متر
2.5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.048 متر مکعب 2 اصله 6 متر 10 سانتی متر
4 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.0576 متر مکعب 2 اصله 6 متر 12 سانتی متر
4 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
31
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
32
5,063,500 تومان 5.1 متر مکعب 85 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
33
5,063,500 تومان 6.3504 متر مکعب 84 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
34
5,063,500 تومان 3.33396 متر مکعب 49 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
35
5,063,500 تومان 2.0412 متر مکعب 36 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.09 متر مکعب 2 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.027 متر مکعب 1 اصله 6 متر 18 سانتی متر
2.5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.18 متر مکعب 3 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
36
5,063,500 تومان 6.53184 متر مکعب 96 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
37
5,063,500 تومان 6.53184 متر مکعب 96 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
38
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
39
5,063,500 تومان 6.53184 متر مکعب 96 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
40
5,063,500 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
41
5,063,500 تومان 6.53184 متر مکعب 96 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
42
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
43
5,063,500 تومان 6.6528 متر مکعب 80 اصله 6 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
44
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
45
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
46
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
47
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
48
5,063,500 تومان 5.85 متر مکعب 78 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
49
5,063,500 تومان 1.375 متر مکعب 2 اصله 55 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 6.6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
50
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
51
5,063,500 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
52
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
53
5,063,500 تومان 4.4226 متر مکعب 78 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
54
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
55
5,063,500 تومان 6.3 متر مکعب 140 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
56
5,063,500 تومان 4.6872 متر مکعب 62 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
57
5,063,500 تومان 2.1 متر مکعب 35 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
58
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
59
5,063,500 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
60
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
61
5,063,500 تومان 3.75 متر مکعب 50 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
62
5,063,500 تومان 0.63 متر مکعب 14 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 2.31336 متر مکعب 34 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
63
5,063,500 تومان 3.15 متر مکعب 70 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
64
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 80 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
65
5,063,500 تومان 3.9 متر مکعب 52 اصله 6 متر 25 سانتی متر
5 سانتی متر
66
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
67
5,063,500 تومان 3 متر مکعب 50 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
68
5,063,500 تومان 4.86 متر مکعب 81 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
69
5,063,500 تومان 0.05 متر مکعب 1 اصله 5 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 1.125 متر مکعب 25 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 3.024 متر مکعب 56 اصله 6 متر 18 سانتی متر
5 سانتی متر
70
5,063,500 تومان 0.045 متر مکعب 1 اصله 6 متر 15 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 2.838 متر مکعب 43 اصله 6 متر 22 سانتی متر
5 سانتی متر
71
5,063,500 تومان 0.99 متر مکعب 11 اصله 6 متر 30 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 1.134 متر مکعب 15 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
72
5,063,500 تومان 0.378 متر مکعب 4 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.06804 متر مکعب 1 اصله 6 متر 18 سانتی متر
6.3 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 6.15384 متر مکعب 74 اصله 6 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
73
5,063,500 تومان 3.8115 متر مکعب 5 اصله 55 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 0.0693 متر مکعب 1 اصله 5 متر 22 سانتی متر
6.3 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 5.94 متر مکعب 99 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
74
5,063,500 تومان 0.55 متر مکعب 1 اصله 55 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
ِ
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
75
5,063,500 تومان 6 متر مکعب 100 اصله 6 متر 20 سانتی متر
5 سانتی متر
76