چوب نراد

فروشنده:

WW-280539

محصول در انبار می باشد و آماده ارسال می باشد

مشخصات پکینگ
عنوان محصول چوب نراد
وزن بندیل 600
نوع چوب نراد
نوع چوب نراد یولکا
درجه بندی چوب درجه یک
نوع برش لنت برش
وضعیت چوب
بسته بندی
سر برش یک سر برش
برند Wood
محتویات پکینگ
قیمت
متراژ
تعداد
طول
عرض
ضخامت
شماره بندیل
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
1
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
2
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
3
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
4
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 80 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
5
4,693,000 تومان 5.8968 متر مکعب 78 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
6
4,693,000 تومان 4.8384 متر مکعب 64 اصله 6 متر 20 سانتی متر
6.3 سانتی متر
7
4,693,000 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
8
4,693,000 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
9
4,693,000 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
10
4,693,000 تومان 6.237 متر مکعب 110 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
11
4,693,000 تومان 6.3504 متر مکعب 112 اصله 6 متر 15 سانتی متر
6.3 سانتی متر
12
4,693,000 تومان 5.9535 متر مکعب 63 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
13
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 64 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
14
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 64 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
15
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 64 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
16
4,693,000 تومان 6.048 متر مکعب 64 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
17
4,693,000 تومان 6.1425 متر مکعب 65 اصله 6 متر 25 سانتی متر
6.3 سانتی متر
18